Thompson Contender single shot

 thompson contender single shot

 

 

"הוא כמעט והתפתה לאחוז באקזוטי מכולם: הקונטנדר סינגל שוט. האווירה הקסומה שהשרתה עליו יצירת הפלדה הדקדנטית עם הקנה הארוך עד אימה שהיה חבוק בבלוקי עץ מהוקצעים, הלמה את מצב רוחו. התרמילים הארוכים שבעזרתם מלאכת המחשבת הזאת הודפת קליעים מקרבה, אחד-אחד ורק אחרי טעינה חוזרת, חיבבו עליו מאוד את האקדח המיוחד הזה. כבר בחר נקודה במצחו של חמדן. ירייה אחת – ראשונה ואחרונה לשארית חייו, הללויה. ידע שיוכל לעצור באמצעותו אפילו שור משתולל. אבל גם ידע שבגילו ובמצבו לא יספיק לטעון את האקדח טעינה חוזרת, אם יהיה צורך. וכי שור יימצא לו במדבר? ישמעאלי זועם בוגד ונבגד הוא מוליך לשם. "

The official Nazur Blog

error: Content is protected !!